sobota, 25 lutego 2012

PRZECIWKO GMO!ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ PT. ''ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP GMO!''

TERMIN: 28 luty 2012, godz.11:30

MIEJSCE: POD SEJMEM RP ...będziemy widoczni z banerami

ORGANIZATOR: Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO"

DLACZEGO:

Wyborcy mówią NIE dla GMO! Tymczasem na 9. POSIEDZENIU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (początek obrad w dniu 28 lutego 2012 r.) odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). TEN PROJEKT TO KOLEJNA PRÓBA RZĄDU PANA PREMIERA TUSKA OTWARCIA POLSKI NA UPRAWY GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) mimo, że Polacy nie chcą GMO i od dawna domagają się, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W związku z tym podejmujemy akcję pod hasłami:

ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO!

aby uświadomić politykom, że zostali wybrani, aby reprezentować interesy polskiego społeczeństwa, a nie ponadnarodowych korporacji. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

Podczas konferencji przekażemy Posłom nasze żądania oraz PETYCJĘ.

KONTAKT:

Edyta Jaroszewska Nowak, tel: 609645386, e-mail: edytaj66@tlen.pl 
Jadwiga Łopata, tel.: 33 8797 114, e mail: jadwiga@icppc.pl 
Lena Huppert , tel.: 502085840, e mail: lenahuppert@wp.pl 

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO"
reprezentuje ponad 400 podmiotów; tysiące obywateli,
http://www.polska-wolna-od-gmo.org

INFORMACJE DODATKOWE:

Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez Pana Prezydenta przywraca  przepisy o zakazie wprowadzania do obrotu nasion roślin GMO na terytorium RP, jednak  brak wymaganych zmian definicji "obrotu" umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion GMO na tzw. "własny użytek" przez plantatorów transgenicznej kukurydzy powiązanych  z koncernami biotechnologicznymi. W tej sytuacji  jest obciążony istotną wadą, która uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw roślin GMO na terytorium RP.

Postulat skutecznego wprowadzenia zakazu upraw roślin GMO jest głęboko uzasadniony i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ZDECYDOWANEJ większości Polaków, którzy sprzeciwiają się stosowaniu niedoskonałych odmian obecnej generacji roślin transgenicznych w otwartych uprawach polowych oraz żywieniu ludzi i zwierząt. Rosnąca   liczba naukowych doniesień wskazuje na poważne zagrożenia dla zdrowia i nieodwracalne zniszczenia środowiska, jakie może spowodować stosowanie GMO w systemach  otwartych.

Takie argumenty w połączeniu z fiaskiem koncepcji tzw. koegzystencji/współistnienia upraw roślin GMO w sąsiedztwie tradycyjnych stanęły u podstaw decyzji 9-ciu  krajów europejskich (Niemiec, Austrii, Węgier, Grecji, Luksemburga, Bułgarii, Włoch, Francji i Szwajcarii), które zakazały zasiewów GMO, chroniąc w ten sposób swoje zasoby naturalne i zwracając się ponownie w  stronę  rozwoju rolnictwa konwencjonalnego, tradycyjnego oraz ekologicznych metod produkcji żywności.

Ponadto uprawy GMO poprzez skażenie biologiczne spowodują degradację gruntów rolników polskich,  naruszając ich konstytucyjne prawa do ochrony własności rolnej.

Z uwagi na specyfikę polskiego systemu ochrony zasobów rolnych uregulowanie zakazów  upraw GMO  na poziomie ustawy o nasiennictwie wydaje się być niezbędne.

APELUJEMY DO RZĄDU RP O UZUPEŁNIENIE TEKSTU PROPONOWANEJ USTAWY O PRZEPISY ZAKAZUJĄCE SPROWADZANIA NASION I ROŚLIN na tzw."własny użytek" poprzez:
1. Wprowadzenie zapisów doprecyzowujących definicję "obrotu" w następującym brzmieniu: art. 3 ust. 1 pkt. 19 "obrót - oznacza oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, sprowadzanie z innych krajów, w tym na własny rachunek i użytek, oraz dostawę materiału siewnego lub inny sposób dysponowania tym materiałem, z wyłączeniem materiału przeznaczonego do:
a ) oceny i kontroli,
b ) przerobu uszlachetniania i pakowania,
c ) innych celów niż siew i sadzenie,
d ) celów naukowych, doświadczalnych i hodowli roślin;"

2. Dodanie w art. 104 ust . 2 przedmiotowego projektu ustawy następującego zapisu w brzmieniu : " art. 104 ust. 2 Nie dopuszcza się do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w ust. 1, odmian zawierających modyfikację genetyczną".

DOMAGAMY SIĘ PONADTO:

1. Szerokich konsultacji społecznych, w tym wysłuchania publicznego nowej propozycji ustawy o nasiennictwie.
2. Prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i są ich wspólnym dobrem, bowiem projekt ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: ''"...Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra  właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków... Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%..."
Limitowanie dostępu do nasion regionalnych to celowe niszczenie walorów polskiego rolnictwa, hamowanie rozwoju gospodarczego Polski. Polska wieś to, w dzisiejszym wymiarze jakości oraz popytu na tradycyjną i ekologiczną zdrową żywność, wielka szansa dla naszego kraju i dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
3. Natychmiastowych regulacji prawnych chroniących nasze rodzime nasiona i weryfikacji pod tym względem planów prywatyzacji polskich centrali nasiennych oraz umów sprzedaży, które winny gwarantować rolnikom dostęp do rynku dla nasion rodzimych.

PO RAZ KOLEJNY APELUJEMY O WPROWADZENIE JASNEGO ZAKAZU UPRAW GMO, w tym szczególnie kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora  biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej. ZOBACZ MAPĘ –-  http://www.icppc.pl/antygmo/2010/06/zakazy-na-gmo-w-ue/